Upozornenie: Pri objednávaní techniky treba dvakrát kliknúť na tlačidlo "Objednať"!

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť prenajímateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť prenajímateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

3. Nájomca, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu – www.rental.btsgroup.sk

4. Prenajímateľ týmto oznamuje nájomcovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), prenajímateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania nájomnej zmluvy spracúvať osobné údaje nájomcu bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov nájomcu bude vykonávané prenajímateľom v rámci predzmluvných vzťahov s nájomcom a spracúvanie osobných údajov nájomcu je nevyhnutné na plnenie z nájomnej zmluvy, v ktorej vystupuje nájomca ako jedna zo zmluvných strán.

5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prenajímateľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby nájomcovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje nájomcu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu nájomcu informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje nájomcu získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

8. Prenajímateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje nájomcu vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia nájomnej zmluvy.

9. Nájomca bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že prenajímateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

     9.1 svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok preukazujúce totožnosť prenajímateľa,

     9.2 kontaktné údaje prenajímateľa, resp. zodpovednej osoby prenajímateľa,

     9.3 účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom a právny základ spracúvania osobných údajov,

     9.4 že požadované osobné údaje na účely uzavretia nájomnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je prenajímateľ povinný poskytnúť,

     9.5 ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

     9.6 identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí nájomcovi objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

     9.7 dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

10. Prenajímateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11. Prenajímateľ v súlade s Nariadením poskytuje nájomcovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

     11.1 totožnosť a kontaktné údaje prenajímateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prenajímateľa,

     11.2 kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

     11.3 účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

     11.4 ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prenajímateľ alebo tretia strana,

     11.5 okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

     11.6 v relevantnom prípade informáciu o tom, že prenajímateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

     11.7 dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

     11.8 informácie o existencii práva požadovať od prenajímateľa prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

     11.9 právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

     11.10 informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je nájomca povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

     11.11 existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

     11.12 nájomca má právo získať od prenajímateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré nájomca požiada môže prenajímateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

12. Ak nájomca uplatní svoje právo podľa bodu 11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

13. Nájomca má právo u prenajímateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak nájomca namietne takéto spracúvanie, prenajímateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky prenajímateľovi a osobné údaje dotknutého nájomcu sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

14. Nájomca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak nájomca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Prenajímateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť nájomcovi všetky informácie uvedené v bode 11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Prenajímateľ poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s nájomcom dohodne.

16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti nájomcu, poskytne prenajímateľ nájomcovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17. Prenajímateľ oznamuje týmto nájomcovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy, prípadne uplatnenia práva na reklamáciu sa pri spracúvaní osobných údajov nájomcu predpokladá, že osobné údaje nájomcu budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.

DHL Parcel Slovensko spol. s r. o., IČO: 47 927 682, so sídlom Na Pántoch 18, Bratislava – Rača, PSČ 831 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100759/B, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.

GLS General Logistics System Slovakia, s.r.o., so sídlom 1039 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,   oddiel Sro, Vložka číslo:  9084/S

Zásielkovňa s. r. o., IČO: 48 136 999, so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel Sro , vložka číslo 105158/B, vrátane všetkých jej prevádzok a odštepných závodov.